ليکني او د تاريخ هېري سوي پاڼي

 • كندهار- د عظمتونو د برمه ډك انګړ او د ويښو ځلميانو وياړلى سنګر- طالب رحيمي 

 • د مشروطیت غوښتني د دریمي دورې علمبردار محمدرسول پښتون- محمدداود مومند 

 • وحدت یا حقيقت منفرد و اولی - محمدرسول پښتون 

 • د "ویښ زلمي" په اړوند لازم توضیحات - زلمی پښتون 

 • بل بیا په اور کي سوځي ... بیا هیلمند په وینو ژاړي - عبدالباري جهاني 

 • د ويښ ځلمي غورځنګ - محقق ميرزا محمد لودي 

 • د اعليحضرت غازي امان الله خان غبرګون- نصير هنر پښتون 

 • د ملي ژغورني د پیل نېټه - نصير هنر پښتون 

pashtoon.net & pashtun.info 2019

 • Facebook B&W
 • Twitter B&W
 • Instagram B&W